Algemene voorwaarden

Hoksbergen Badkamers bindt de werkzaamheden aan algemene voorwaarden. De opdrachtgever en Hoksbergen Badkamers

worden verondersteld kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden, voorafgaand aan de werkzaamheden.


1) Definities
Opdrachtgever
Ieder persoon die een opdracht geeft op het gebied van het renoveren danwel vernieuwen van de eigen badkamer of toilet.

Hoksbergen Badkamers
Hoksbergen Badkamers is op 1 maart 2006 opgericht door Dennis Hoksbergen. Hoksbergen Badkamers is gespecialiseerd in de verkoop en montage van badkamers, toiletten en sanitair.
Hoksbergen Badkamers verkoopt en monteert ook CV-ketels.

Opdracht
De schriftelijk bevestigde opdracht van de opdrachtgever aan Hoksbergen Badkamers om de badkamer of toilet te vernieuwen of te renoveren.

  

2) Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die betrekking hebben op het vernieuwen of renoveren van de badkamer of toilet.

Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts rechtsgeldig voorzover zij door Hoksbergen Badkamers schriftelijk zijn bevestigd. Op de betrekkingen tussen Hoksbergen Badkamers en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

3) Offertes
Alle offertes van Hoksbergen Badkamers zijn vrijblijvend, mits belangstellenden woonachtig zijn binnen een straal van 15 kilometer, gemeten vanaf Hoevelaken, vestigingsadres Hoksbergen Badkamers. Indien naar aanleiding van de offerte een opdracht wordt geplaatst bij Hoksbergen Badkamers, zijn hier geen kosten aan verbonden.

4) Gesprekken / showroom-bezoeken
Aan gesprekken met Hoksbergen Badkamers zijn geen kosten verbonden, mits de gesprekken plaatsvinden binnen een straal van 15 kilometer, vanaf Hoevelaken, vestigingsadres Hoksbergen Badkamers tot aan woonadres van belangstellenden.
Indien er naar aanleiding van deze gesprekken een opdracht wordt geplaatst bij Hoksbergen Badkamers, zijn hier geen kosten aan verbonden.

Indien er naar aanleiding van deze gesprekken / showroom-bezoeken geen opdracht wordt geplaatst bij Hoksbergen Badkamers, zal Hoksbergen Badkamers hiervoor kosten in rekening brengen, deze kosten zullen zijn: de tijdsduur van de gesprekken / showroom-bezoeken, reistijd en reiskosten.

5) Aard van de opdracht
Nadat een opdracht of een principe opdracht tot stand is gekomen, is er sprake van een inspanningsovereenkomst, waarbij Hoksbergen Badkamers garandeert dat alle de ten dienste staande middelen tot adviseren en uitvoeren van de werkzaamheden voor de opdrachtgever optimaal ingezet zullen worden.

6) Duur van de opdracht
De duur van de opdracht is afhankelijk van de grootte van de badkamer of toilet en de wensen van de opdrachtgever.

7) Acceptatie en beperkende bepalingen
Indien er, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die door opdrachtgever verschaft is, tijdens de looptijd van de opdracht alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan Hoksbergen Badkamers de werkzaamheden beperken, tot op een nader tijdstip opschorten, danwel beëindigen.

8) Getekende opdrachtbevestiging
Wanneer de opdrachtnemer en opdrachtgever de opdrachtbevestiging beiden hebben ondertekend, is er sprake van een opdracht. Indien de opdrachtgever de opdracht (na getekende opdrachtbevestiging) wilt ontbinden, zijn hier kosten aan verbonden. De opdrachtgever dient het reeds bestelde sanitair en tegels af te nemen en te betalen (dit zijn speciaal bestelde artikelen voor opdrachtgever). De opdrachtnemer zal aan opdrachtgever 75% van totale arbeidsloon factureren, opdrachtgever zal hieraan moeten voldoen.

9) Honoraria
Indien een bevestigde opdracht van kracht is dient de opdrachtgever het verschuldigde totaalbedrag voor de uitvoering van de werkzaamheden en de materialen in 2 keer te betalen.

Hoksbergen Badkamers stuurt twee facturen. De 1e factuur omvat 75% van het totaal bedrag. De 2e factuur is 25% van het totaalbedrag. De eerste factuur (75%) dient voor startdatum betaald te worden. De tweede factuur (25%) dient betaald te worden binnen 5 dagen na oplevering van de badkamer of toilet.

10) Materialen / asbest
Hoksbergen Badkamers verwijderd in geen enkel geval het materiaal asbest. Indien bij de klant asbest verwijderd dient te worden, zal een specialistisch bedrijf worden ingeschakeld door de opdrachtgever. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de opdrachtgever.  Materialen zoals hulpmateriaal, sanitair, tegels en strips die niet verbruikt worden zijn niet verrekenbaar.

11) Beschadigingen / herstelwerkzaamheden
Bij het aanbrengen van afvoerleidingen, waterleidingen en elektradozen en bij het verwijderen van de bestaande tegels in de wand binnen de badkamer/toilet, kan de wand aan de achterzijde beschadigen.

Hoksbergen Badkamers kan indien opdrachtgever dit wenst, deze situatie herstellen. Deze herstelwerkzaamheden zullen dan buiten de offerte om, in rekening worden gebracht bij opdrachtgever.  Tevens zijn herstelwerkzaamheden aan wanden, vloeren, trappen en plafonds, niet inbegrepen in de offerte.


12) Natuursteen 

        Indien er opdracht gegeven wordt voor het gebruik van natuursteen, zullen deze kosten niet worden meegerekend in de offerte van Hoksbergen Badkamers. In verband met maatwerk zal de offerte verlopen via Bus Natuursteen. Hoksbergen plaatst het natuursteen met uiterste zorg en neemt de natuursteen op in de tweede facturatie (de laatste 25%). 

13) Garanties
Hoksbergen Badkamers geeft 1 jaar garantie op de montage van sanitair, tegels en materialen die via Hoksbergen Badkamers is aangeschaft. Hoksbergen Badkamers geeft geen garantie op door de opdrachtgever zelf aangeschaft sanitair, tegels en materialen. Voor de garantie op sanitair, tegels en andere materialen kunt u bij Hoksbergen Badkamers terecht. Hoksbergen Badkamers zal in dat geval dan contact leggen met de desbetreffende groothandel.

De garantie die Hoksbergen Badkamers geeft op sanitair, tegels en materialen die aangeschaft zijn via Hoksbergen Badkamers vervalt indien het sanitair en tegels worden schoongemaakt met bijtende en/of agressieve schoonmaakmiddelen, zoals jif en antikal.
Tevens vervalt de garantie indien het sanitair en tegels worden schoongemaakt met een schuurspons.

Indien er door opdrachtgever aanspraak wordt gemaakt op garantiebepalingen en dit door de leverancier wordt gehonoreerd, dan zijn de kosten voor het eventueel opnieuw monteren van sanitair voor kosten van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever aanspraak maakt op garantiebepalingen, maar dit niet binnen de garantiebepalingen valt, dan zijn de kosten voor het bekijken van de situatie bij de opdrachtgever door de betreffende leverancier voor kosten van de opdrachtgever.

14) Slotbepaling

        De opdrachtgever en Hoksbergen Badkamers worden verondersteld kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden.

 

Laatste update: 30/01/2023 18.25u